Saturday, September 10, 2011

ಮನಸ್ಸು


"ಇಂದು ನಾನಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ದೂರ ನೀನಿಲ್ಲ...
ನಾನು ಕರೆದರು ನೀ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ...
ನನ್ನೊಲವೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಆದರೂ ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನರಳುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮನವು ಇಂದು…"

No comments:

Post a Comment