Saturday, September 10, 2011

ಅಮ್ಮ


ನೋವೊಳಗೆ ಅಳುವ ಮುಗ್ಧ ಮಗು ನಾನಾಗಿದ್ದೆ …
ಅಳುವ ಮರೆಸಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವ ಹೃದಯ ನೀನಾದೆ.
ಅಮ್ಮಾ ನಿನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಿಲ್ಲ ...
ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಸಾಟಿ ಈ ಜಗದಲಿ......
ನೀನಿರದ ಜಗವ ಊಹಿಸಲು ಸಾದ್ಯವೇ......?

No comments:

Post a Comment